Ipotek hesap

Kredi Çeşitleri Nelerdir?

2020.11.04 15:46 haber7-24 Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Kredi Çeşitleri Nelerdir?
Krediler, ihtiyaç sahiplerine belli bir süreliğine, düzenlenmiş ödeme şekilleriyle verilen ve karşılığında ücrete tabi tutulan, sadece nakdi değil gayri nakdi olarak da verilebilen bir bankacılık hizmetidir.
Kaç Çeşit Kredi Vardır?
Kredi türleri nitelik, vade, veriliş amacı, teminat gibi çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Ancak bu sınıflandırmada kesin sınırlar bulunmamakta, bir kredi çeşitli açılardan bakıldığında birden fazla gruba dahil olabilmektedir.
En bilinen yönleriyle ele almak gerekirse, krediler üç başlık altında incelenebilir:
- Bireysel krediler
- Kurumsal krediler
- Ticari krediler
Bireysel krediler de kendi içinde ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi olarak üçe ayrılır:
İhtiyaç kredisi
İhtiyaç kredisinde birey evlilik, eğitim, tadilat masrafları, nakit ihtiyacı gibi pek çok ihtiyaca yönelik kredi kullanabilir.
Konut kredisi
Konut kredisinde en önemli farklılığı yüzde 25 peşinat şartı oluşturur. Satın alacağınız evin üzerine banka tarafından borç bitinceye kadar ipotek konur. Borcunuz bitince evin tapusunu üzerinize alabilirsiniz. Konut kredisi uzun vadeli olduğu için tutar yüksek olsa da ödeme güçlüğü oluşmaz.
Taşıt kredisi
Taşıt kredisi ister sıfır ister ikinci el araçlarda kullanılabilir. Borç süresince banka araca ipotek koyar; borcunuz bitince ipotek kaldırılır. Bankalar, taşıt kredisi çekmek için de bir miktar peşinat isteyebilirler.
Kredi Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Bir Kaç Nokta Var
Kredi başvuruları artık her mecradan yapılabiliyor. Ancak kredi başvurusu yaparken banka seçimi konusunda göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar mevcut.
Tüketiciler genellikle kredi başvurularını yaparken, bankaların faiz oranlarını karşılaştırıp tercihlerini en uygun olandan yana kullanırlar. Çoğunlukla unutulan bir nokta var ki o da işlem masraflarıdır. Faiz ödemesinin yanında hesap işlem ücretleri, vergiler ve başvuru ücreti gibi pek çok masraf da bulunmaktadır.
https://preview.redd.it/l4dmlgwck8x51.png?width=250&format=png&auto=webp&s=ca7989d508cb67f2836a9c47f47d07bfa6933ea7
submitted by haber7-24 to u/haber7-24 [link] [comments]


2020.08.25 19:17 Ahmetcaann Kentsel Dönüşümde Müteahhitten Daire Satın Alan Tüketici Ödediği Tapu Harcını Dava Yoluyla Geri Alabilir.

Kentsel Dönüşümde Müteahhitten Daire Satın Alan Tüketici Ödediği Tapu Harcını Dava Yoluyla Geri Alabilir. Av.Ahmet Can mail:[email protected] Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yeniden İnşa Edilen Gayrimenkullerin Satışında Ödenen Tapu Harcı, Noter Harcı, Belediyelerce Alınan Ücret Ve Harçlar, Veraset Ve İntikal Vergisi, Döner Sermaye Ücreti Ve Vergileri Dava Yoluyla Geri Alınabilir. Kentsel Dönüşüm Sürecinde gayrimenkul alan tüketicilerden tapu harçları noter harcı, döner sermaye ücreti gibi birçok harç ve ücret alınmaktadır. Halbuki, bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin yapılmasıdır. Zaten kanun, yönetmelikler de bir anlamda riskli yapıyı malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım ve teşvik etmek amacıyla çıkarılmıştır. Bu konuda bu teşvik ve yardım amacına uygun olarak 10 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan 30621 No’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 Sayılı Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Kanunun 24.maddesiyle 6306 sayılı Afet Ri̇ski̇ Altındaki Alanların Dönüştürülmesi̇ Hakkında Kanun’un 7. maddesinin 9. fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre, Afet Ri̇ski̇ Altındaki̇ Alanların Dönüştürülmesi̇ Hakkında Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu; a) Bu Kanun kapsamındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri, c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri, ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. Kentsel dönüşümü teşvik için kanun çıkarılmasına rağmen Tapu Müdürlükleri ve Vergi Daireleri gibi kamu kurumlarının bu teşvik kanununa uymaması haksız ve hukuka aykırıdır. Bunun için tek yol idari başvuru ve idari yargı yoluna müracaat kalmaktadır. Kimler Tapu Harcı İadesi Alabilir? Kentsel dönüşüm bölgesinde: a-) müteahhitlerden daire satın alan tüketiciler, b-) kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsalarını müteahhitlere vermiş mülk sahipleri, c-) İnşaatı yapan müteahhitler, bu kapsamda haksız ve yersiz ödenmiş olan tapu harcını ve vergilerini iade alabilirler. Kentsel Dönüşümde tapu harcının iadesine ilişkin emsal kararlar şunlardır: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi̇ 5. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2017/327 K. 2017/2689 T. 12.7.2017 İzmi̇r Bölge İdare Mahkemesi̇ 3. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2017/1023 K. 2017/978 T. 20.6.2017 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi̇ 5. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2017/1845 K. 2017/2078 T. 31.5.2017 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi̇ 5. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2017/598 K. 2017/581 T. 21.3.2017 İstanbul 5. Vergi̇ Mahkemesi̇ Esas No: 2016/2545 Karar No: 2016/2768 Karar Tari̇hi̇: 21.12.2016 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi̇ 5. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2016/2321 K. 2017/5 T. 5.1.2017 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi̇ 5. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2017/1073 K. 2017/2674 T. 11.7.2017 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi̇ 5. Vergi̇ Dava Dai̇resi̇ E. 2017/903 K. 2017/2672 T. 11.7.2017 Bundan sonra ne yapmak gerekir? Bu kararlarda da görüldüğü üzere artık, kentsel dönüşüm kapsamında müteahhit veya arsa sahibinden ev satın alan tüketicilerden, kentsel dönüşüm alanında bina yapan müteahhitlerden, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhide arsasını veren mülk sahiplerinden tahsil edilen noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçların, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti dava yoluyla geri alabilirler. Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhit veya arsa sahibinden ev satın alan tüketicilerden, kentsel dönüşüm alanında bina yapan müteahhitlerden, kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhide arsasını veren mülk sahiplerinden tahsil edilen ev satın alan tüketicilerden tahsil edilen noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçların, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti vergi hatası denilen kavram içerisinde değerlendirilebilecek bir husustur. Peki nedir vergi hatası? Vergi hatası, vergi ile ilgili hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Zamanaşımı Süresi Nedir? Ne Kadardır? Vergi hatası iddiasıyla verilecek olan düzeltme talebini içeren dilekçe, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilebilir. Bu noktada bir örnek vermek gerekirse, Kentsel dönüşümden 2015 yılında ev satın alan tüketicilerden tahsil edilen tapu harcı için zamanaşımı 01.01.2015 yılında başlar. 31.12.2020 tarihinde de sona erer. O halde 2015 yılında meydana gelen bir haksız ve yersiz alınan bir tapu harcı için 31.12.2020 tarihine kadar vergi hatası müracaatı yapılabilir. Bunun için 5 yıl içinde aşağıdaki belirteceğimiz yolla dava sürecini başlatmak mümkündür. Ödenen Tapu Harcı Nasıl Alınacak? Bu işlemi üç aşamada yapılır. Birinci aşama, (buna itiraz aşaması diyebiliriz) vergi hatası düzeltme işlemi şahıs/şirket tarafından Vergi Dairesine teslim edilen yazılı bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçeye şu evraklar eklenmelidir: a) Vergi Tahsil Alındısı b) Tapu Fotokopisi c) Riskli Yapı Belgesi d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi e) Sözleşme Örneği Bu dilekçede bir şekil noksanlığı olsa da, vergi hatasını düzeltme talebi geçersiz olmaz. Düzeltme talep dilekçeleri şahıs/şirket tarafından elden vergi dairesine verilebileceği gibi posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postaya verildiği tarih müracaat tarihi olarak kabul edilir. Müracaat sonucunda, Vergi Dairesince tereddüde imkan vermeyecek derecede açık bir vergi hatası tespit edilirse, Vergi dairesince vergi hatası kendiliğinden düzeltilebilir ve başvuran şahıs/şirket lehine kesilen vergi nakden iade edilebilir. Düzeltme işlemi, uygun görülmeyen durumda ise red cevabı, başvuran şahıs/şirkete yazı ile tebliğ edilir. 60 gün içinde hiçbir şekilde cevap verilmemişse, bu durumda 60 günün sonunda başvuru reddedilmiş sayılır. Böylece birinci aşama tamamlanmış olur. İkinci aşamada (buna şikayet aşaması diyebiliriz), Vergi Dairesinin red cevabının tebliğ edildiği tarihten itibaren başvuran şahıs/şirketin şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekir. Şikayet yoluyla düzeltme talebi üzerine Maliye Bakanlığı şahıs/şirketin düzeltme talebini değerlendirerek düzeltme yapılması gerektiği sonucuna ulaşırsa, düzeltme işlemlerinin yapılması için Vergi Dairesi’ne durumu yazı ile bildirir. Bu aşamada da başvuran şahıs/şirket lehine kesilen vergi nakden iade edilebilir. Şikayet yoluyla düzeltme talebi, uygun görülmeyen durumda ise red cevabı, başvuran şahıs/şirkete yazı ile tebliğ edilir. 60 gün içinde hiçbir şekilde cevap verilmemiş ise, bu durumda 60 günün sonunda başvuru reddedilmiş sayılır. Böylece ikinci aşama şikayet aşaması da tamamlanmış olur. Üçüncü aşamada (buna dava aşaması diyebiliriz), Maliye Bakanlığı’nın red cevabının tebliğ edildiği tarihten itibaren şahıs/şirket, dava açma süresi olan 30 gün içinde bir dilekçe ile Vergi Mahkemesinde dava açması gerekir. Yetkili ve görevli mahkeme: Düzeltilmesi istenen ve haksız ve fazla kesilen Kentsel dönüşümden ev satın alan tüketicilerden tahsil edilen noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçların, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücretini tarh eden ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir. İstanbul’da İstanbul Vergi Mahkemeleri, Ankara’da Ankara Vergi Mahkemeleri, İzmir’de İzmir Vergi Mahkemeleri yetkili ve görevlidir. Bu son aşamada da Vergi Mahkemesi, haksız, fazla ve yersiz kesilen vergide vergi hatası yapıldığına karar verirse, başvuran davacı şahıs/şirket lehine fazla ve yersiz kesilen vergi nakden yasal faiziyle birlikte iade edilir. Mahkeme kararına rağmen Vergi Dairesi Tapu Harcını İade Etmezse Ne Olacak? Bu durumda Vergi Dairesine hesap numarası bildirilir ve 30 günlük süre içinde yatırması beklenir. 30 gün sonunda Vergi Mahkemesinin kararı ibraz edilerek ilamlı icra yoluyla icra takibi başlatılabilir. Detaylı bilgi bu yazımızda da mevcuttur; Kentsel Dönüşüm Sonucu Edilen Gayrimenkullerin Alımında Ve Satışında Ödenen Tapu Harcı Ve Vergiler Dava Yoluyla Geri Alınabilir. #kentsel #dönüşüm #dava #vergi #tapu #harcı #iade
Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı İadesi Emsal Mahkeme Kararımız:
submitted by Ahmetcaann to u/Ahmetcaann [link] [comments]


2019.05.29 22:44 Hangikredi Faiz Hesaplama

https://www.hangikredi.com/yatirim-araclari/mevduat-faiz-oranlari

Basit Faiz Sınırlamaları
Basit faiz, ilgiye bakmanın temel yolunu sunar. Gerçek dünyada, ilginiz, para ödüyor veya kazanıyor olsanız da, genellikle biraz daha karmaşık yöntemler kullanarak hesaplanır. Ancak, basit ilgiyi anlamak size iyi bir başlangıç ​​sağlar ve size bir kredinin ne kadara mal olacağı veya bir yatırımın neye mal olacağı hakkında genel bir fikir verebilir.

Söz konusu zaman uzadıkça, örneğin 1 yıllık banka mevduatı yerine 30 yıl ipotek ile uğraşıyorsanız, örneğin, basit faiz hesaplamaları, örneğin birleştirme içeren gerçek yöntemi kullanmaktan daha az kesinleşir.

Daha karmaşık faiz hesaplamaları, bileşik frekans adı verilen bir şey içerir. Örneğin, bir kredi kartıyla ödünç alırken, basit faiz kullanarak ne kadar faiz ödeyeceğinizi tahmin edebilirsiniz.

Ancak, kredi kartlarının çoğu yıllık yüzde oranı (APR) teklif eder, ancak gerçekte günlük faiz uygular. Sonuç olarak, yalnızca basit bir faiz hesaplamasına güvenirseniz, düşündüğünüzden çok daha fazlasını borçlusunuz.

Kredi kartı hesaplamalarının daha doğru bir açıklaması için, ödemelerinizin ve faiz masraflarınızın kart bakiyenizi nasıl etkilediğini görün.

Basit ilginin hesaba katmadığını unutmayın. Bileşik, faiz kazanma (ya da ödeme yapma) işleminin tekrar eden sürecidir; ana bakiyenize bu ilgiyi ekler ve artan hesap bakiyesi nedeniyle bir sonraki raundda daha fazla faiz kazanır.
submitted by Hangikredi to economy [link] [comments]


2019.04.14 00:10 uygunkrediler Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama, 2019 faiz oranları

Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama, 2019 faiz oranları ve SMS ile başvuru hakkında bilgiler edineceğiniz sayfada bulunmaktasınız. Bankanın hemen her türde kredi kampanyası bulunmaktadır.
Halkbank İhtiyaç Kredisi Sayfasında Neler Var?
https://www.uygunkrediler.com.thalkbank-ihtiyac-kredisi/
submitted by uygunkrediler to u/uygunkrediler [link] [comments]


2019.03.13 22:31 esnafkefaletkredisi Esnaf Kefalet Kredisi

TESKOMB yani Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi üyeleri olan esnaflara özel olarak verilen Esnaf Kefalet Kredi şartları ile bir çok esnafımız merak etmektedir. Biz de bu kredinin ayrıntılarını araştırarak hesaplama örneklerini bu sayfamızda paylaştık. 2019 yılında Esnaf Kefalet Kredisi kullanmak isteyen esnaflarımız için 1,3 milyar TL bütçenin ayrıldığını da belirtelim. Esnafa 200.000 TL'ye kadar, 5 yıla kadar vadeli uygun faiz oranlarıyla kredi verilmeye devam ediliyor. Aşağıdan kredi detaylarını, başvuru şartlarını, faiz oranlarını, ödeme bilgilerini ve krediyle ilgili aklınıza gelebilecek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan tabloyu inceleyerek hesaplama örneklerine de göz atabilirsiniz.
ESNAF KEFALET KREDİ
İlinizde bulunan Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne üye olan esnaflara özel olarak verilen bu kredinin pek çok farklı kredi şartı bulunmaktadır. Esnafların can suyu alarak ticaret hayatının iyileştirilmesine dikkat çeken Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdulkadir Gül'ün de ifade ettiği gibi küçük esnafın gelişmesi için her türlü maddi yardım yapılmaktadır. Esnaf Kefalet Kredisi alabilmek isteyen kişiler, kooperatif tarafından istenilen şartları taşıması gerekmektedir. Esnaf Kefalet Kooperatifi resmi sitesi (http://www.teskomb.org.tr) adresinden gerekli bilgileri öğrenebilir, 5 yıla kadar vadeli, 200 bin liraya kadar olarak verilen Esnaf Kefalet şartları arasında şunlar yer almaktadır;
Esnaf ve Sanatkar olmak, Esnaf ve sanatkar sicili bulunmak, Aynı zamanda farklı bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyesi olmamak. Sicili temiz olmak.
DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN: Esnaf kefalet kredi
Yukarıda yer alan şartları yerine getiren esnaflar krediye başvuru yapabilir.Başvurular sadece Halkbank şubelerinden yapılmaktadır ancak ilk başvuru üyesi olduğunuz Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yapılmaktadır. Halkbank'a yapılan kredi başvurusunda ilgili kooperatif esnafa kefil olarak kredi kullandırılır. Yani kooperatifin onayı alındıktan sonra Halk Bankası, esnafa kredi verir. Esnaf Kefalet Kredileri devlet tarafından karşılanan krediler arasında yer almaktadır.
Halkbank esnaf kefalet kredi resmi sayfası (https://www.halkbankkobi.com.tchannels/Esnaf-ve-Sanatkarlara-Ozel/Esnaf-ve-Sanatkarlarimiza-Ozel-KredileESKKK-Kefaletiyle-Kredile46) adresinde yer almaktadır. Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları 2019 2019 yılında Esnaf Kefalet Kredisi kullanmak isteyenlere özel olarak faiz oranları yıllık %5'e kadar olmak koşuluyla verilir. 1 yıla kadar vadeli olan kredilerde %4, 1 yıldan uzun vadeli krediler için de yıllık %5 faiz uygulanmaktadır. Siz de kooperatifinizin onayına göre 200 bin TL'ye kadar, 5 yıla kadar vadeli kredi kullanabilirsiniz. Halk Bankası'nın yanı sıra, esnaflara özel düşük faizli, 36 aya varan vadeli ticari kredileri aşağıdaki bankalardan kullanabilirsiniz. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank gibi bankalar da esnaflara özel faiz oranlı krediler vermektedir.
Halkbank esnaf kredisi Denizbank esnaf kredisi Finansbank esnaf kredisi Ziraat Bankası esnaf kredisi
GEREKLİ BELGELER:
Vergi Levhası (Aslı ve Fotokopisi)Esnaf Sicil Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)Ortaklık Beyannamesi (Kooperatiften Alınacak)Oda Faaliyet Belgesi (Bağlı Olunan Odadan)İkametgah belgesi Kimlik Fotokopisi ve Aslı4 Adet Yeni FotoğrafSon Dönem Hesap Özeti (Muhasebeden Kaşeli ve İmzalı)S.G.B. (Bağkur-SSK-İsteğe Bağlı) FotokopiŞoför Esnafı İçin Ticari Araç Ruhsat (Aslı ve Fotokopisi)
ESNAF KEFALET KREDİSİ HESAPLAMA:
Kredi Miktarı
Kredi Vadesi
Taksit Ödemesi
Toplam Ödeme
10.000 TL
12 AY
855 TL
10.261 TL
20.000 TL
12 AY
1.710 TL
20.524 TL
20.000 TL
24 AY
887 TL
21.272 TL
20.000 TL
36 AY
609 TL
21.901 TL
20.000 TL
60 AY
387 TL
23.194 TL
30.000 TL
12 AY
2.660 TL
31.920 TL
30.000 TL
24 AY
1.330 TL
31.908 TL
30.000 TL
36 AY
913 TL
32.868 TL
30.000 TL
48 AY
705 TL
33.840 TL
30.000 TL
60 AY
580 TL
34.800 TL
60.000 TL
24 AY
2.660 TL
63.840 TL
60.000 TL
36 AY
1.826 TL
65.736 TL
60.000 TL
48 AY
1.409 TL
67.632 TL
80.000 TL
60 AY
1.547 TL
92.820 TL
Ayrıca bu kredilerde 3'e kadar kefil de talep edilebilmektedir. Kefil yerine banka tarafından kredinin kullandırılması için teminat veya ipotek de istenebilir. Siz de bu sayfamızda yer alan bilgiler ile Esnaf Kefalet Kredisi 2019 yılına ait örneklerine göz atabilir ve hemen krediye başvurunuzu yapabilirsiniz. Uygun faiz oranları ve 5 yıla varan kredi vadesi ile siz de işletmenize can suyu olabilecek bu krediye, Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde başvurunuzu yapabilirsiniz. Esnaf kefalet kredisi almak istiyorsanız ayrıca aşağıda bulunan bağlantıları da inceleyebilirsiniz.
https://www.kredibankalar.com/esnaf-kredisi/esnaf-kefalet-kredisi-sartlari-8-5-yil--bin-tl--h3155.html
submitted by esnafkefaletkredisi to u/esnafkefaletkredisi [link] [comments]


2018.08.08 14:57 tesispartner Sitelerde Ortak Alan Sigortası

Sitelerde Ortak Alan Sigortası
Sitelerde Ortak Alan Sigortası

SİTELERDE ORTAK ALAN SİGORTASININ AMACI-TESPİTİ-KAT SAKİNLERİ PAYINA DÜŞEN MİKTAR-ZORUNLULUĞU VE ÖNEMİ HAKKINDA KANUN MADDELERİ : (20/b,21,35/c ve 53.maddeler)

Madde 20 — (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983–2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; (1) Katılmakla yükümlüdür.
c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Madde 21 — Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler. Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır. Yalnız bir veya bir kaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır. Kat malikleri anagayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur. Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır. Madde 35 — Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması; f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması; h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması; i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması; k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. l) (Ek: 4/4/2015–6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi. (Ek fıkra: 4/4/2015–6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur. 2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:
Madde 53 — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan irtifak hakları, bu Kanuna göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar anagayrimenkulün yönetimi, yönetim planı yapılması mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılma hususlarında bu kanun hükümleri uygulanır.
submitted by tesispartner to u/tesispartner [link] [comments]